PODMIENKY vianočnej súťaže na Facebooku a Instagrame

Súťaž na Facebooku

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľ a organizátor súťaže: Excimer, spol. s r.o., Jána Stanislava 20/E, IČO: 31389279 , DIČ 2020837434, zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8423/B (ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

II. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 20.12. 2021 do 25.12. 2021 do 12:00 (ďalej iba „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky v prostredí siete Facebook (@Excimer).

III. Súťažiaci:

1. Súťažiacim sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako i ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu:

1. Do súťaže sa súťažiaci zapojí tak, že zodpovie otázku pod súťažným postom na Facebooku “V ktorom roku vykonal jeden z našich lekárov a zakladateľ nášho centra Excimer Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., FEBO úplne prvú laserovú operáciu očí na Slovensku?”

2. Po skončení súťaže (najneskôr do 18-tej hodiny 25.12. 2021) vyberie odborná porota zložená zo zástupcov usporiadateľa jedného výhercu, ktorý zodpovedal výhernú otázku a splnil ostatné predchádzajúce podmienky súťaže.

3. Výherca bude vyhlásený v komentári pod súťažným príspevkom najneskôr do 7-mich dní.

4. V súťaži je jedna výhra a jeden výherca.

5. Výherca získa jednu výhru a to:

Poukaz na excimerový zákrok oboch očí akoukoľvek metódou, ktorú Excimer ponúka na svojej stránke (cenník) vrátane predoperačného vyšetrenia úplne zdarma.

Poukaz bude výhercovi odoslaný do 2 týždňov od ukončenia súťaže na e-mail adresu, ktorú oznámi usporiadateľovi cez Facebook Direct.

V. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

Súťažiaci publikovaním správnej odpovede dáva súhlas so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko ďalej len „údaje“) do databáze usporiadateľa súťaže, a to výhradne za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.

2. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 ZSb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb.

VII. Záverečné ustanovenia:

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať.

2. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook.

3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.

V Bratislave dňa 20.12. 2021

Súťaž na Instagrame

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže

Usporiadateľ a organizátor súťaže: Excimer, spol. s r.o., Jána Stanislava 20/E, IČO: 31389279 , DIČ 2020837434, zapísaný v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8423/B (ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

II. Termín a miesto konania súťaže:

1. Súťaž prebieha v termíne od 20.12. 2021 do 25.12. 2021 do 12:00 (ďalej iba „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky v prostredí siete Instagram (@_excimer_).

III. Súťažiaci:

1. Súťažiacim sa môže stať iba osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako i ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Účasť v súťaži a určenie výhercu:

1. Do súťaže sa súťažiaci zapojí tak, že zodpovie otázku pod súťažným postom na Istagrame “V ktorom roku vykonal jeden z našich lekárov a zakladateľ nášho centra Excimer Prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc., FEBO úplne prvú laserovú operáciu očí na Slovensku?” a označí niekoho, kto má rovnaký problém so zrakom.

2. Po skončení súťaže (najneskôr do 18-tej hodiny 25.12. 2021) vyberie odborná porota zložená zo zástupcov usporiadateľa jedného výhercu, ktorý zodpovedal výhernú otázku a splnil ostatné predchádzajúce podmienky súťaže.

3. Výherca bude vyhlásený v komentári pod súťažným príspevkom najneskôr do 7-mich dní.

4. V súťaži je jedna výhra a jeden výherca.

5. Výherca získa jednu výhru a to:

Poukaz na excimerový zákrok oboch očí akoukoľvek metódou, ktorú Excimer ponúka na svojej stránke (cenník) vrátane predoperačného vyšetrenia úplne zdarma.

Poukaz bude výhercovi odoslaný do 2 týždňov od ukončenia súťaže na e-mail adresu, ktorú oznámi usporiadateľovi cez Instagram Direct.

V. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

1. Súťažiaci publikovaním správnej odpovede dáva súhlas so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko ďalej len „údaje“) do databáze usporiadateľa súťaže, a to výhradne za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.

2. Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 ZSb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb.

VII. Záverečné ustanovenia:

1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržovať.

2. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a Instagram.

3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.

V Bratislave dňa 20.12. 2021